Latest Ads RSS feed for the Metropolis Classifieds. Zend_Feed_Writer 1.11.9 (http://framework.zend.com) http://classifieds.metropolis.co.jp support.classifieds@metropolis.co.jp (Metropolis Classifieds) Metropolis Classifieds Kaori (Wendy) and Yumika Tsuji. Sat, 01 Sep 2018 01:56:25 +0900 http://classifieds.metropolis.co.jp/ad/detail/kaori-wendy-and-yumika-tsuji128127 http://classifieds.metropolis.co.jp/ad/detail/kaori-wendy-and-yumika-tsuji128127